تعطیلات ملی مجارستان

تعطیلات ملی روزهایی خواهد بود که دیگر مجبور نیستید به مدرسه و دانشگاه بروید . در اینجا لیستی از تعطیلات عمومی آورده شده است:

 • 1st January – New Year’s Day
 • 15th March – Anniversary of the Hungarian Revolution’s outbreak of 1848
 • Easter – Usually in March or April from Good Friday through Easter Monday.
 • Pentecost Monday – 50 days after Easter. Usually in May or June.
 • 1st May – Labour Day
 • 20th August – Saint Stephen’s Day (founder of the Hungarian state)
 • 23rd October – National Day in memory of the 1956 revolution
 • 1st November – All Saints’ Day
 • 25-26th December – 1st and 2nd day of Christmas

… و چند مورد دیگر که اغلب مجارستانی ها جشن می گیرند:

 • 1st Sunday in May – Mother’s Day
 • 6th December – Saint Nicholas Day
 • 24th December – Christmas Eve
 • 31st December – New Year’s Eve