دانشگاه های مجارستان

دانشگاه های جامع تمامی رشته ها

دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست Budapest University of Technology and Economics

کامپیوتر و فناوری اطلاعات/ علوم اقتصادی /علوم طبیعی/ علوم اجتماعی/ آموزش معلمان/ علوم مهندسی

دانشگاه کوروینوس Corvinus University of Budapest

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات/ علوم اقتصادی/ علوم اجتماعی/ آموزش معلمان

دانشگاه سگد University of Szeged

علوم کشاورزی /هنر و معماری/ هنر و علوم انسانی/ علوم انسانی و فناوری اطلاعات /علوم اقتصادی/ علوم حقوقی /علوم پزشکی و بهداشت/ علوم طبیغی وعلوم اجتماعی/ آموزش معلمان/ آموزش مهندسی

دانشگاه رشته های پزشکی

رتبه اول

دانشگاه سملوایز Semmelweis University

بهترین دانشگاه علوم پزشکی مجارستان و دارای رنکینگ بین المللی

دانشگاه های رشته های آموزش هنر و هنر