کالج های مجارستان

مقایسه کالج های مجارستان

کالج مک دنیل در بین کالج های مجارستان کمترین شهریه و برترین سطح آموزشی را دارا می باشد. که حتی سریع ترین سیستم برگشت شهریه را به خود اختصاصی داده است.

نام کالج در مجارستانشهریه کالج در مجارستان
کالج مک دنیل6400 یورو
کالج دونا6400 یورو برای DRC و 7500 یورو برای TRC
کالج اوسینا7900 یورو
مقایسه کالج های مجارستان
بهترین کالج در مجارستان؟

بر اساس سیستم آمریکایی کالج و نتایج بسیار عالی در قبولی دانشگاه های مجارستان بی شگ بهترین کالج در مجارستان کالج مک دنیل درشهر بوداپست مجارستان می باشد.تحصیل د رمجارستان

سریع ترین وقابل اطمینان ترین سیستم برگشت شهریه مربوط به کدام کالج در مجارستان می باشد؟

کالج مک دنیل رتبه یک برگشت شهریه می باشد.

شرایط پذیرش در کالج مک دنیل چیست؟

جهت دریافت پذیرش و مشاوره تحصیلی، فرم پذیرش تحصیلی را پر نمایید.